Vladimir Vučković je rođen u Jagodini 1975. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1997. godine, magistrirao 2000. godine i doktorirao 2004. godine. U zvanje asistenta na istom fakultetu biran je 1998. godine, a u zvanje docenta 2004. godine. Na Geoekonomskom fakultetu našeg univerziteta zaposlen je od 2008. godine, gde je stekao zvanje redovnog profesora. Tokom izrade magistarske teze, 1998. godine, boravio je na Rhode Island University, SAD. Naučna oblast kojom se bavi su finansije. Na osnovnim studijama predaje predmete Računovodstvo sa osnovama poslovnih finansija i Međunarodni finansijski menadžment. Član je Fiskalnog saveta Republike Srbije, urednik je časopisa „Makroekonomske analize i trendovi”, član predsedništva Saveza ekonomista Srbije, vanredni je član Naučnog društva ekonomista. Objavio je više od 60 radova u domaćim i međunarodnim časopisima.