IMG_0089Dr Slobodan Stamenković je rođen u Leskovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kladovu. Završio je Mašinski fakultet 1978. godine, a magistarske studije 1999.godine. Doktorsku tezu odbranio je  2004. godine i stekao zvanje doktora nauka o menadžmentu.

Od 1978. godine radi u Brodogradilištu “Kladovo” u Kladovu. Od 1992-1996. godine je na funkciji presednika SO Kladovo, a 1994. godine izabran je na funkciju pomoćnika ministra saobraćaja i veza za vodni saobraćaj i bezbednost unutrašnje plovidbe, na kojoj ostaje do sredine 2001. godine. Od 1999. do 2005. godine radi u JP PTT Saobraćaja  „Srbija“. Od 2005. je nastavnik na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerzitetu u Požarevcu. Od 2012. do 2014. godine je dekan istog fakulteta. Prorektor je za razvoj i poslove akreditacije od 2014.godine na ’’Džon Nezbit’’ (Megatrend) univerzitetu. Redovni je profesor od 25.08.2014. godine.

Autor je većeg broja radova, a izdvajaju se dve objavlјene autorske monografije iz uže naučne oblasti menadžmenta, koautorstvo na monografiji М12 – «Corporate social responsibility», (Denbridge Press New York, (ISBN 978-0-9822698-1-7, Library of Congres Control Number – LCCN: 2008943301), 5  radova ranga M23, M24 i M51, kao i veliki broj naučnoistraživačkih radova.