GocaGordana Cerović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Pripravnički staž obavila je u advokatskoj kancelariji, pravosudni ispit položila je 1998. godine.
Radni odnos zasnovala je u Saveznom ministarstvu odbrane obavljajući  poslove pripreme i izrade pojedinačnih pravnih akata iz oblasti socijalnog osiguranja, kako  u prvostepenom, tako i u drugostepenom postupku.

U Ministarstvu prosvete radila je na normativno- pravnim poslovima ( izrada predloga propisa u oblasti obrazovanja, priprema stručnih mišljenja,) studijsko-analitičkim poslovima u oblasti visokog obrazovanja, na mestu koordinatora reforme državne uprave. Aktivno je učestvovala u svojstvu koordinatora reformskih procesa u realizaciji projekta  „Jačanje kapaciteta za upravljanje reformom državne uprave.” Pohađala je i završila obuke u oblasti upravljanja promenama, upravljanje projektima, liderstva i rukovođenja, strategije nagrađivanja i radne motivacije zaposlenih, veština pregovoranja, veština intervjuisanja.

Bila je član radne grupe za izradu propisa u oblasti priznavanja stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja.

Odlukom Saveta Megatrend univerziteta, na predlog rektora, februara 2013. godine  imenovana je na dužnost generalnog sekretara Univerziteta „Džon Nezbit“.