IMG_0108Dr Neđo Danilović rođen je 1955. godine u Mrkonjić Gradu. Na Vojnoj akademiji JNA diplomirao je 1979. godine, specijalizirao 1993, magistrirao 1997. i doktoriao 2002. godine. Drugi doktorat nauka odbranio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2004. godine.

Učestvovao je uz prihvaćene i publikovane radove na 36 tematskih naučnih konferencija nacionalnog i međunarodnog značaja.

Autor je 8 monografija, 4 udžbenika, 10 poglavlјa u knjigama i više od 120 radova objavlјenih u domaćim i međunarodnim časopisima.

Podpredsednik je Međunarodnog udruženja metodologa društvenih nauka i predsednik sekcije Metodologa društvenih nauka Srbije. Član je uređivačkih odbora više naučnih časopisa i zbornika radova.

Profesor je po pozivu na više domaćih i inostranih univerziteta. Neposredno je rukovodio na 12, i učestvovao u preko 20 naučnoistraživačkih projekata nacinalnog i međunarodnog značaja.

Zaposlen je na Univerzitetu „Džon Nezbit“ u Beogradu, na funkciji prorektora za nastavu. Redovni je profesor Fakulteta za pravo, javnu upravu i bezbednost Univerziteta „Džon Nezbit“ u Beogradu

Oblasti njegovog naučnog interesovanja su: metodologija naučnog istraživanja društvenih nauka; savremeni politički sistemi, sistemi organizacije vlasti, javna uprava i lokalna samouprava iz korpusa političkih nauka i savremene teorije bezbednosti, komparativni sistemi bezbednosti, savremeni sistemi bezbednosti i bezbednosna analitika iz korpusa bezbednosnih nauka.