Univerzitet „ Džon Nezbit „ Beograd
Geoekonomski fakultet u Beogradu, raspisuje

K O N K U R S

Za zasnivanje radnog odnosa i izbor dva nastavnika u zvanje docenta, za sledeće uže oblasti na Geoekonomskom fakultetu Univerziteta „ Džon Nezbit“ Beograd:
1. jednog docenta za užu oblast Međunarodna ekonomija na na Geoekonomskom fakultetu Univerziteta „ Džon Nezbit“ Beograd i
2. jednog docenta za užu oblast Geografija na na Geoekonomskom fakultetu Univerziteta „Džon Nezbit“ Beograd.
Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa i izbor nastavnika propisanih odredbama člana 64. i 65. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 76/05, 97/2008,100/07-autentično tumačenje, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/2015-autentično tumačenj, 68/2015 i 87/2016).
Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Univerzitetu „ Džon Nezbit“ Beograd, Geoekonomski fakultet, Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, sa naznakom “ Za konkurs”.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet