Univerzitet „ Džon Nezbit „  Beograd
Pravni fakultet raspisuje

K O N K U R S

Za zasnivanje radnog odnosa i izbor  jednog kandidata u zvanje docenta za političkopravnu užu naučnu oblast.

Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za izbor u zvanje docenta propisanih odredbama člana 64. i 65. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (“Službeni glasnik” broj 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/12, 99/14, 45/2015-autentično tumačenje i 68/2015).

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je osam dana od dana objavlјivanja konkursa.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti traženih uslova podnose se Univerzitetu „ Džon Nezbit“  Beograd,  Bulevar Maršala Tolbuhina 8,  Novi Beograd, sa naznakom “ Za konkurs”.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet