Univerzitet „ Džon Nezbit „  Beograd
Pravni fakultet Univerziteta Džon Nezbit Beograd, raspisuje

K O N K U R S

Za zasnivanje radnog odnosa i izbor  jednog  saradnika u zvanje asistenta, za sledeću užu naučnu oblasti na Pravnom fakultetu Univerziteta Džon Nezbit Beograd:

  1. jednog asistenta za užu naučnu oblast Bezbednosno pravnu na Pravnom fakultetu Univerziteta Džon Nezbit Beograd.

Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za izbor saradnika u zvanje asistenta propisanih odredbama člana 70. i 72. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (“Službeni glasnikS” broj 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/12, 99/14, 45/2015-autentično tumačenje i 68/2015).
Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Univerzitetu„ Džon Nezbit“ Beograd,  Bulevar Maršala Tolbuhina 8,  Novi Beograd, sa naznakom “ Za konkurs”.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet