Univerzitet „ Džon Nezbit „ Beograd
Fakultet za kulturu i medije u Beogradu, raspisuje

K O N K U R S

Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu oblast Književnost na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu.

Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa i izbor nastavnika propisanih odredbama člana 64. i 65. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 76/05, 97/2008,100/07-autentično tumačenje, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016).
Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Univerzitetu „ Džon Nezbit“ Beograd,Fakultet za kulturu i medije Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, sa naznakom “ Za konkurs”.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet