Univerzitet „ Džon Nezbit „ Beograd
Fakultet za kompjuterske nauke u Beogradu, raspisuje

K O N K U R S

Za zasnivanje radnog odnosa i izbor u zvanje jednog asistenta za užu oblast Računarstvo i matematika na Fakultetu za kompjuterske nauke u Beogradu.

Kandidati  treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa i izbor u zvanje asistenta propisanih odredbama člana 72. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 76/05, 97/2008,100/07-autentično tumačenje, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/2015-autentično tumačenje i 68/2015).
Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Univerzitetu „ Džon Nezbit“ Beograd, Fakultet za kompjuterske nauke u Beogradu, Bulevar Maršala Tolbuhina 8,  Novi Beograd, sa naznakom “ Za konkurs”.

Objavljeno: 16.9.2016.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet