Univerzitet „ Džon Nezbit „ Beograd
Fakultet za civilno vazduhoplovstvo u Beogradu, raspisuje

K O N K U R S

Za zasnivanje radnog odnosa i izbor nastavnika za uže naučne oblasti na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo u Beogradu i to:

1. Menadžment i biznis ( Osnovi menadžmenta u vazduhoplovstvu, Upravlјanje kvalitetom u vazduhoplovstvu, Upravlјanje rizikom, Metodika nastave za instruktore i Saradnja višečlane posade);
2. Fizičke nauke ( Fizika, Vazduhoplovna metereologija 1 i Vazduholovna metereologija 2);
3. Matematičke nauke ( Matematika i Verovatnoća i statistika);
4. Računarske nauke ( Računarstvo i informatika);
5. Pravne nauke ( Vazduhoplovni propisi);
6. Tehničke nauke ( Mehanika, Inžinjerska grafika, Poznavanje vazduholova 1, Poznavanje vazduhoplova 2, Poznavanje vazduhoplova 3 i Dinamika i starenje vazduhoplovnih konstrukcija);
7. Filološke nauke ( Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Engleski vazduhoplovni jezik 1 i Engleski vazduhoplovni jezik 2);
8. Saobraćajno inžinjerstvo (Teorija kontrole vazdušnog saobraćaja, Upravlјanje kapacitetom i protokom vazdušnog saobraćaja, Tehnologija vazdušnog saobraćaja, Saobraćajni geoinformacijski sistemi, Aerodrom i aerodromske operacije, Principi leta, Performanse leta i planiranje 1, Performanse leta i planiranje 2, Vazduhoplovna navigacija 1, Vazduhoplovna navigacija 2, Vazduhoplovna navigacija 3, Komunikacije, Operativne procedure i Avionika i IFR letenje);
9. Medicinske nauke ( Ljudske mogućnosti i ograničenja).

Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa i izbor nastavnika propisanih odredbama člana 64. i člana 65. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 76/05, 97/2008,100/07-autentično tumačenje, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/2015-autentično tumačenje i 68/2015).
Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 15 dana od dana objavlјivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Univerzitetu „ Džon Nezbit“ Beograd, Fakultet za civilno vazduhoplovstvo, Bulevar Maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, sa naznakom “ Za konkurs”.

Objavljeno: 22.9.2016.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet