Univerzitet “ Dzon Nezbit “ Beograd
Fakultet za kulturu i medije u Beogradu, raspisuje

K O N K U R S

Za zasnivanje radnog odnosa i izbor jednog nastavnika stranog jezika uza oblast
Strani jezik – Engleski jezik na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu.

Kandidati  treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje
radnog odnosa i izbor nastavnika propisanih odredbama clana 64. i 65. Zakona o
visokom obrazovanju Republike Srbije („Sluzbeni glasnik Republike Srbije“ broj
76/05, 97/2008,100/07-autenticno tumacenje, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14,
45/2015-autenticno tumacenje i 68/2015).
Rok za podnosenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 8 dana od dana
objavljivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Univerzitetu “ Dzon
Nezbit“  Beograd, Fakultet za kulturu i medije u Beogradu, Bulevar Maršala Tolbuhina 8,  Novi
Beograd, sa naznakom “ Za konkurs“.

 Objavljeno: 24.08.2016.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet