Univerzitet „ Džon Nezbit „  Beograd
Pravni fakultet Univerziteta Džon Nezbit Beograd, raspisuje

K O N K U R S
Za zasnivanje radnog odnosa i izbor  dva asistenta u zvanje docenta, za sledeće uže oblasti na Pravnom fakultetu Univerziteta Džon Nezbit Beograd:

1.jednog docenta za užu oblast Krivično-pravnu na Pravnom fakultetu Univerziteta Džon Nezbit Beograd;
2.jednog docenta za užu oblast Političko-pravnu na Pravnom fakultetu Univerziteta Džon Nezbit u Beogradu.
Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za izbor asistenta u zvanje docenta propisanih odredbama člana 64. i 65. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (“Službeni glasnik” broj 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/12, 99/14, 45/2015-autentično tumačenje i 68/2015)

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Univerzitetu „ Džon Nezbit“  Beograd,  Bulevar Maršala Tolbuhina 8,  Novi Beograd, sa naznakom “ Za konkurs”.
22.07.2016.

 Objavljeno: 22.07.2016.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet